Wydatki poniesione w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako koszt podatkowy

crs

W ramach prowadzonej działalności, spółki angażują się w programy z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która przejawia się budowaniem pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi. CSR gwarantuje lojalność klienta, podnosi wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych. Jest kilka argumentów za tym by wydatki poniesione na CSR uznawać za koszt podatkowy.

Mając świadomość wpływu realizowanej działalności gospodarczej na otoczenie zewnętrzne, przedsiębiorstwa podejmuje szereg działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową, co wpływa na budowę dobrego wizerunku spółki. Ponadto, zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność o charakterze społecznym pozwala odpowiednio wcześnie zrozumieć zmieniające się oczekiwania społeczeństwa, w tym także konsumentów. Tym samym, działalność społeczna, która wymaga od przedsiębiorstw podjęcia wysiłku w celu zrozumienia potrzeb społeczeństwa, może przełożyć się na lepsze prognozowanie przyszłych trendów konsumenckich i w ten sposób – poprzez podjęcie działań dostosowawczych (np. w zakresie strategii marketingowej) – poprawić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz utrzymać lub zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

W świetle powołanego przepisu, aby wydatek poniesiony przez spółkę stanowił dla niej koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez spółkę,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została spółce w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w gronie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dla oceny ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikacji podatkowej istotne jest określenie ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a powstaniem (możliwością powstania) lub zwiększeniem osiąganego przez przedsiębiorstwo przychodu, nie jest możliwy do wskazania w oderwaniu od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu uznane zostały jako koszty uzyskania przychodu (koszty podatkowe) zgodnie z najnowszą interpretacją indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 4 kwietnia (IBPB-1-3/4510-259/16/TS).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *