Cicho o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Pazernosc_poslow_zna_6421881

Pod koniec poprzedniej kadencji, w sejmie pojawił się opozycyjny projekt ustawy nie tyle likwidujący podatek od wydobycia niektórych kopalin, co zawieszający jego pobór na kilka lat. Prace nie zostały kontynuowane, a sprawa jakby przycichła. Wydaje się, że temu podatkowi nie grozi unicestwienie, skoro Minister Finansów uaktualnia rozporządzenia do ustawy.

Do tej pory jedynym podatnikiem uiszczającym podatek z tego tytułu był, i w dalszym ciągu jeszcze jest, KGHM Polska Miedź. Za zniesieniem podatku od wydobycia niektórych kopalin przemawiał argument, iż daniną obciąża się jedną spółkę i trudno mówić o powszechności podatku czy sprawiedliwości w opodatkowaniu. Opozycja domagała się zniesienia (zawieszenia) podatku, z czym nie zgadzała się ówczesna władza, która nawet postanowiła pójść dalej. Jeszcze w zeszłym roku było jasne, że podatkiem od wydobycia kopalin obejmie się również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Wejście w życie znowelizowanych przepisów przypada na 1 stycznia 2016 r.

Pod koniec października do KGHM weszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i chyba nie takiej niespodzianki po zmianie władzy spodziewali się członkowie zarządu spółki. Nie twierdzę, że w spółce nie dochodziło do nieprawidłowości w sprawie dwóch nowych inwestycji, jednak jest to jedyny sensacyjny akcent dotyczący giganta w wydobyciu miedzi w ostatnim czasie. Choć jeszcze na początku listopada władze spółki apelowały przynajmniej o obniżenie podatku, sprawa jakby przycichła. Nie da się zaprzeczyć, że na skutek ostatnich doniesień, odciążenie spółki z kiepskim PR-em, nie wpisywałoby się w przyjęty program Robin Hood’a: zabrać bogatym, oddać biednym. Muszę zwrócić uwagę, że suma wpływów jest niebagatelna i stanowi „łatwe” źródło przychodu – dwa lata temu wynosiła 1,5 mld zł, żeby w tym roku sięgnąć 2 mld. Przy niestabilnym budżecie i rosnących wydatkach, nie wróżę rychłego pożegnania podatku.

Skąd jeszcze wiadomo, że podatek nie zostanie zniesiony? Udostępniono dwa projekty rozporządzeń do dawno znowelizowanej ustawy. Czyli mamy do czynienia z rutynowymi pracami legislacyjnymi.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.  Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane zostało zmianą brzmienia delegacji ustawowej określonej w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonaną ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym w związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2016 r. podatkiem od wydobycia niektórych kopalin wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Należy podkreślić, iż kwestia została uregulowana w sposób tożsamy z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. Dodane zostały jedynie pola umożliwiające odliczenie od podatku 19 % skumulowanej straty podatkowe. Załącznik nr 2 określa wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej (P-KOP/RG). W związku z przewidzianym w art. 7b ustawy zwolnieniem od podatku z odwiertów o niskiej wydajności, w deklaracji zawarte zostały pozycje dotyczące ww. zwolnienia. Dodatkowo, w związku z możliwością odliczenia na podstawie art. 10a ustawy 19% skumulowanej straty podatkowej dodano pozycje umożliwiające odliczenie ww. straty od podatku. Wzory deklaracji zawierają również pouczenie podatnika oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca złożenia deklaracji.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ze względu na pośrednią zmianę przepisu upoważniającego do wydania ww. rozporządzenia dokonaną ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin w sposób uwzględniający wprowadzane opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Uwzględniając obecne terytorialne rozmieszczenie podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od wydobycia miedzi oraz srebra wskazano, w sposób tożsamy z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy i Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu jako właściwych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podatku w zakresie wydobycia miedzi i srebra. Jednocześnie rozszerzone zostały ich uprawnienia o terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej. Uregulowano kwestię właściwości terytorialnej i zasięgu działania izb celnych i urzędów celnych w sprawie podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego. Wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w sprawie podatku od wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej, a także terytorialny zasięg ich działania stanowi załącznik do rozporządzenia. Uregulowano, w sposób tożsamy z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, kwestię dotyczącą wskazania właściwej izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin tj. Izbę Celną w Krakowie.

Może pojawią się nowi podatnicy zainteresowani wydobyciem gazu łupkowego, ale wtedy podnoszony wcześniej argument za zniesieniem opodatkowania straci rację bytu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *