Zaniechanie poboru podatku zachętą do zakupu obligacji

nbp

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zaniechanie związane jest z wyemitowaniem przez Skarb Państwa obligacji skarbowych. Czy rzeczywiście banki centralne jak również centralne instytucje monetarne skuszą się na zakup naszych obligacji?

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w związku z emisją przez Skarb Państwa obligacji skarbowych na rynek krajowy. Skierowane jest do niemających siedziby ani zarządu na terytorium RP banków centralnych oraz centralnych instytucji monetarnych, których podstawową funkcją, zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym, jest emisja pieniądza, zachowanie odpowiedniego poziomu wartości waluty krajowej oraz utrzymanie całości lub części rezerw walutowych kraju.

Obciążenie podatkiem dochodowym dochodu (przychodu) z tytułu odsetek lub dyskonta oraz z odpłatnego zbycia obligacji skarbowych wyemitowanych przez SP na rynku krajowym, w wysokości wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z poszczególnymi państwami (0-20%), stanowi istotne ograniczenie sygnalizowane przez inwestorów zagranicznych, w tym banki centralne, przy podejmnowaniu decyzji o ich zakupie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek zagraniczny. W tym momencie inwestorzy zagraniczni (jak np. banki centralne) są zwolnieni z podatku dochodowego z tytułu odsetek, dyskont oraz dochodów z odpłatnego zbycia tych obligacji. Rozporządzeniem próbuje się zatem ujednolicić kwestie podatkowe, zaniechając poboru podatku w analogicznej sytuacji na rynku krajowym.

***

Czemu ma służyć owo zaniechanie poboru podatku? Zdaniem ministerstwa spowoduje to:

– pozyskanie szerszego kręgu stabilnych inwestorów zagranicznych zainteresowanych długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i w rezultacie zwiększenie bezpieczeństwa finansowego potrzeb pożyczkowych, poprzez wzmocnienie znaczenia polskiego złotego jako waluty rezerwowej, niższe wyceny rynkowe premii za ryzyko inwestycyjne na polskim rynku oraz niższe koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa;

– uplasowanie Polski jako kraju o najwyższej wiarygodności;

– pozytywny wpływ na rozwój krajowego rynku papierów wartościowych;

– realizacja jednego z zadań określonych w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018, jakim jest zwiększenie efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW), poprzez „usunięcie barier technicznych i prawnych występujących na krajowym i zagranicznym rynku SPW”.

***

Co ciekawe, unormowania dotyczyć będą obligacji skarbowych, które zostały nabyte od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2025 r. Natomiast samo zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2038 r.

Może rzeczywiście zaniechanie spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi nowo emitowanych obligacji SP stanowiących wydatki budżetu państwa. Skoro wzrosłoby zainteresowanie nabywaniem obligacji, bilans strat z tytułu podatków i korzyści związanych z finansowaniem wydatków budżetowych zostałby zrównany.

Środki obrane do osiągnięcia celu moją czynić nasze obligacje bardziej konkurencyjnymi. No cóż, czego się nie robi, aby zachęcić tak zacnych i prestiżowych inwestorów. W końcu rozporządzenie dotyczące zaniechania w części lub całości podatku może wydać MF w przypadku uzasadnionym interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. W sumie trudno ocenić, która z tych dwóch przesłanek stała się rzeczywistym przyczynkiem.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *