Legislacyjna reakcja MF na aferę z Kasami

skok2

Mądry Polak po szkodzie zdaje sobie sprawę, że zmieniona ustawa nie działa. Zatem w końcu przyszła pora na zmianę rozporządzenia, aby przyświecające założenie ochrony klientów polegało na systematycznej analizoie kondycji finansowej SKOK-ów dokonywanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki posiadaniu odpowiednich informacji sprawozdawczych.

Przedstawiony projekt jest niczym innym jak dostosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 248) do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 613) oraz zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 880).

Na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, miał określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań oraz terminy i sposób ich przekazywania KNF, mając na względzie zapewnienie Komisji dostępu do danych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Upoważnienie ma charakter obligatoryjny. Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie Komisji, sprawującej nadzór nad działalnością kas i Kasy Krajowej, dostępu do informacji umożliwiającej ocenę sytuacji finansowej tych podmiotów.

Projektowana zmiana przepisów wykonawczych określających zakres danych sprawozdawczych z sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma w dużej mierze (co należy podkreślić) charakter dostosowawczy i jej wprowadzenie jest konieczne dla zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego adekwatnych źródeł danych niezbędnych dla wykonywania nadzoru analitycznego nad podmiotami sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie sposobu i trybu przekazywania danych sprawozdawczych, co powinno istotnie ograniczyć obciążenia, podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, związanych ze zmianą przepisów prawa.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *