PIT – sprzedaż gospodarstwa rolnego nabytego w spadku

DSC02188

Sprzedaż gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od nabycia w drodze spadkobrania, nie musi oznaczać konieczności zapłacenia wysokiego podatku dochodowego. O ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, ten rodzaj przychodu ze zbycia gospodarstwa może skorzystać ze zwolnienia.

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jest to generalna zasada, od której w ustawie o PIT są pewne wyłomy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis oznacza, że w przypadku zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą po 5 latach od jej nabycia, przychód ten nie jest brany pod uwagę w podatku dochodowym. W przypadku odziedziczenia gospodarstwa rolnego zwlekanie aż pięć lat ze sprzedażą to często posunięcie sprzeczne z zasadami racjonalnego gospodarowania. Przez ten okres gospodarstwo rolne nienależycie prowadzone przez niewkwalifikowanych spadkobierców może obniżyć swoje zdolności wytwórcze. Myślę, że właśnie z tych względów postanowiono zwolnić przychody ze sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednak zwolnienie to nie dotyczy  przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Aby zatem skorzystać ze zwolnienia, kupujący musi nabyć je w celu utworzenia lub powiększenia już posiadanego gospodarstwa i dalszego jego prowadzenia.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 5 maja 2015 r. (IBPBII/2/4511-169/15/MW).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *