TSUE – znaczki pocztowe bez VAT, nawet w Szwecji

znaczek1

Komisja Europejska zarzuciła Królestwu Szwecji, że nie zwolniło od podatku od wartości dodanej świadczenia usług i dostaw towarów z tą usługą związanych za cenę nominalną wartości znaczków pocztowych przez publiczne służby pocztowe. Wyrok TSUE jest jednoznczny: nawet w Szwecji znaczki pocztowe powinny być bez VAT.

 Komisja podnosiła, że Królestwo Szwecji powinno zwolnić z podatku VAT usługi i dostawy towarów z tymi usługami związane, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy.

Art. 132 ust. 1  Dyrektywy 2006/112

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

a)      świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana [dokonywane przez publiczne służby pocztowe świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związana], z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych”.

Art. 135 Dyrektywy 2006/112

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

h)      dostawy, za cenę równą wartości nominalnej, znaczków pocztowych ważnych w obrocie pocztowym na terytorium danego państwa, znaczków skarbowych i innych podobnych znaczków”.

Sytuacja okazała się nie być taka oczywista. W Szwecji około trzydziestu przedsiębiorstw działa na identycznych warunkach finansowych na rynku pocztowym zliberalizowanym od dawna – już przed przystąpieniem Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej – na którym nie istnieją już „publiczne służby pocztowe”. Na takim rynku działa Posten AB, który zapewnia „powszechne usługi pocztowe” w rozumieniu Dyrektywy 97/67.

  Art. 3 ust. 1 Dyrektywy 97/67 :

„Państwa członkowskie zapewnią, by użytkownicy korzystali z prawa do usług powszechnych obejmujących ciągłe świadczenie usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników”.

     Art. 4 Dyrektywy 97/67:

„Każde państwo członkowskie zapewni, by świadczenie usług powszechnych było zagwarantowane i powiadomi Komisję o działaniach, jakie podjęło w celu wypełnienia tego obowiązku, a w szczególności o tożsamości operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne. Każde państwo członkowskie określi zgodnie z prawem Wspólnoty obowiązki i prawa przypisane operatorowi/operatorom świadczącemu/świadczącym usługi powszechne i poda je do wiadomości publicznej”

Mimo że Szwecja nie powiadomiła w terminie Komisji, Posten AB została wyznaczona jako „operator pocztowej usługi powszechnej” w Szwecji. Z powyższego wynika, że skoro Posten AB zapewnia w Szwecji całość lub część „powszechnych usług pocztowych” w rozumieniu dyrektywy 97/67, należy uznać ją za „publiczną służbę pocztową” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, i że w konsekwencji dokonywane przez tę spółkę jako operatora usługi powszechnej świadczenie usług i dostawę towarów z tymi usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych, należy zwolnić z podatku VAT.

Z drugiej zaś strony Królestwo Szwecji oceniło, że zwolnienie Posten AB z podatku VAT oznaczałoby przyznanie jej sztucznej przewagi konkurencyjno-cenowej względem jej konkurentów, mogącej sięgać aż do wysokości mającego zastosowanie podatku VAT, a mianowicie 20%, co zmniejszyłoby nacisk konkurencyjny na rynku pocztowym ze szkodą dla konsumenta końcowego. Co więcej, takie zwolnienie skutkowałoby podniesieniem ceny usług wykonywanych w ramach outsourcingu, z których korzysta Posten AB, ponieważ nie mogłaby ona dłużej odliczać podatku VAT naliczonego od jej zakupów, co mogłoby z kolei ją skłonić do reorganizacji jej działalności w ten sposób, by sama świadczyła więcej usług w ramach wewnętrznych struktur.

Komisja negatywnie odniosła się do powyższego argumentu, tłumacząc, że żadne zniekształcenie konkurencji, jeżeli w ogóle można założyć jego istnienie, nie może zwolnić Królestwa Szwecji z obowiązku zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, który różni się od innych przepisów tej dyrektywy swoim bezwarunkowym charakterem.

Właśnie za takim literalnym rozumieniem przepisów Dyrektyw opowiedział się Trybunał i orzekł, że Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom państwa członkowskiego nie zwalniając z VAT. Zatem bez względu na to, czy mowa o publicznym czy prywatnym przedsiębiorstwie świadczącym usługi pocztowe, kluczowe jest określenie czy dany operator spełnia warunki świadczenia „powszechnych usług pocztowych” w rozumieniu Dyrektywy 97/67/.

Zobacz:

– wyrok TSUE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie C‑114/14 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *