VAT – agencje pracy tymczasowej nie są podmiotami o charakterze społecznym

DSC02505

Podstawowym celem agencji pracy tymczasowej jest oddelegowywanie pracowników. Nawet jeżeli zatrudniają pracowników zajmujących się pracą w opiece i pomocy społecznej, to, zgodnie z Dyrektywą VAT, agencji nie uznamy za podmioty o charakterze społecznym. W związku z czym nie skorzystają one ze zwolnienia.

 Niemicka agencja pracy tymczasowej oddelegowała w roku 2010 zatrudnionych u niej pracowników służby zdrowia, a mianowicie pielęgniarzy, pielęgniarki, opiekunów osób starszych do stałych i ambulatoryjnych instytucji opiekuńczych. Pracownicy zostali organizacyjnie włączeni do odpowiednich instytucji opiekuńczych. Świadczyli oni usługi opiekuńcze na zlecenie owych instytucji oraz pod jej kierownictwem. Nadzór służbowy i techniczny nad działalnością oddelegowanych pracowników tymczasowych należał również do obowiązków owych instytucji opiekuńczych.

 Na podstawie art. 132 ust. 1 lit. g) Dyrektywy 2006/112 państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

„Świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną, wraz z usługami świadczonymi przez domy spokojnej starości, dokonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie”.

Zwolnienie przewidziane w tym przepisie ma zastosowanie do świadczenia usług i dostaw towarów, które są z jednej strony ściśle związane z działaniami na rzecz opieki i pomocy społecznej, a z drugiej strony świadczone przez podmioty prawa publicznego i inne organizacje uznane za podmioty o charakterze socjalnym przez zainteresowane państwa członkowskie.

Jedynymi świadczeniami istotnymi w okolicznościach postępowania głównego nie są usługi świadczone przez pracowników zatrudnionych przez agencję w ramach stosunku podporządkowania względem instytucji opiekuńczych na rzecz osób wymagających pomocy lub opieki, lecz usługi świadczone przez tę agencję pracy tymczasowej, a mianowicie udostępnianie pracowników.

Należy zauważyć, że zgodnie z Dyrektywą „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą. Zatem warunek ten wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub inny stosunek prawny tworzący więzy podporządkowania w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Reasumując, ani personel opiekuńczy posiadający uprawnienia państwowe, świadczący usługi bezpośrednio na rzecz osób wymagających opieki, ani agencja pracy tymczasowej, która udostępnia tego rodzaju personel instytucjom uznanym za posiadające charakter społeczny nie są objęte pojęciem „podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym” w rozumieniu owego przepisu. Tym samym nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w Dyrektywie.

Zobacz:

– wyrok TSUE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie C‑594/13 „go fair” Zeitarbeit OHG przeciwko Finanzamt Hamburg-Altona.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *