Czy podwójne karanie jest zgodne z Konstytucją?

TK (1)

Z jednej strony sankcja podatkowa, z drugiej przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. O tym czy odpowiadanie na podstawie KKS jest zgodne z Konstytucją pomimo zastosowania już sankcji podatkowej zbada Trybunał Konstytucyjny.

Za miesiąc, 21 kwietnia, odbędzie się rozprawa, zainicjowana przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (II Wydział Karny). Sprawa dotyczy możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie art. 62 § 2 KKS:

 „Kto fakturę lub rachunek (…) wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

pomimo że wcześniej zastosowano sankcję podatkową wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, na podstawie art. 108 § 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

„W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.”

***

Pytanie prawne odnosi się do zgodności powyższych przepisów z następującymi artykułami Konstytucji RP:

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 42. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

***

Czy obowiązek zapłaty podatku w efekcie wystawienia fikcyjnej faktury można podciągnąć do odpowiedzialności karnej? Raczej nie, dlatego z uwagi na różny charakter sankcji, nie upatrywałabym w tym niezgodności z Konstytcją. Niemniej jednak warto będzie poczekać na wyrok Trybunału.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *