Sprzedaż kolekcji to jeszcze nie jest wykonywanie działalności gospodarczej

WP_001074

W życiu kolekcjonowałam różne rzeczy; głównie torebki. I choć nie miałabym serca wyzbywać się jeszcze pięknych, użytecznych bądź ważnych dla mnie przedmiotów, istnieją ludzie, którzy decydują się na sprzedaż składników swych kolekcji. Czy będą musieli podzielić się sumą uzyskaną z tego tytułu z fiskusem?

Zacznijmy od tego, że sprzedaż dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie przedmiotów sprzedaży nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak należy się zastanowić nad możliwością uznania sprzedaży takiej kolekcji bądź poszczególnych przedmiotów z kolekcji jako formy wykonywania działalności gospodarczej. Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód podlegający opodatkowaniu (z pozarolniczej działalności gospodarczej w sensie ogólnym), działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

  • musi być działalnością zarobkową,
  • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
  • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas będzie ona posiadać znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; w związku z tym przychody uzyskane z tego tytułu zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej.

Natomiast, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. (IBPBII/1/415-1006/14/DP).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *