Zaniechanie poboru podatku w przypadku podmiotów leczniczych

szpital

W wyniku przekształcenia samodzielnych zakładaów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego podmioty tworzące wniosły nieodpłatnie środki trwałe. Zaniechanie związane jest z niezaliczonymi odpisami amortyzacyjnymi od tych środków – w tym wypadku nieruchomości.

Projekt rozporządzenia MF jest na etapie uzgodnień, ale potrzeba zaniechanie poboru podatku wydaje się być nieunikniona. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu sp zoz-u. Tym samym bilans zamknięcia staje się bilansem otwarcia tak powstałej spółki – suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszy z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości. W zakresie przekazanych spółce kapitałowej nieruchomości, nie następuje niestety sukcesja generalna.

W związku z tym, zaniecha się poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących stanowiących równiwartość niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmit tworzący do spółek prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zaniechanie ma mieć zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy stali się lub staną się w dniu przekształcenia spółkami z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego w przypadku dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

 Skoro głównym źródłem przychodów podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie spółek kapitałowych są środki publiczne za zaniechaniem przemawia uzasadniony interes publiczny jak również ważny interes tychże podatników.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *