TSUE – odpowiednia stawka w przypadku dodatków do paliw i olejów

ciecze

Produkcja i sprzedaż dodatków do paliw silnikowych i olejów opałowych objęte są podatkiem akcyzowym – co w zasadzie nie powinno dziwić. Aczkolwiek, na skutek sprzeczności na granicy prawa unijnego i krajowego, zachodzą uzasadnione wątpliwości odnośnie zastosowania odpowiedniej stawki podatkowej.

Spółka prowadzi produkcję i sprzedaż dodatków do paliw silnikowych i olejów opałowych. Sprzedawane produkty to ciecze smarujące, preparaty antykorozyjne, dodatki zwiększające lepkość, inhibitory tworzenia się żywic i inne, które samoistnie nie mogą służyć do napędu silników spalinowych. Zgodnie z polskimi przepisami,  należy je postrzegać jako „produkty energetyczne” objęte podatkiem akcyzowym. Zdaniem organu dodatki należą do kategorii „pozostałe paliwa silnikowe”. Stawka podatku akcyzowego dla tej kategorii została ustalona w sposób jednolity w wysokości 1822,00 PLN za 1000 litrów. Jest to najwyższa ze stawek przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do paliw silnikowych lub opałowych.

Spółka podnosiła, powołując się na pojęcie równoważnego paliwa, o którym mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2003/96, że dodatki do paliw silnikowych powinny być objęte tą samą stawką co stawka mająca zastosowanie do paliwa silnikowego, do którego dodatki te są dodawane. Za tym stanowiskiem opowiedział się Trybunał.  Niemniej produkty te, jako że same nie są paliwami silnikowymi, nie mogą być postrzegane jako przeznaczone do wykorzystania, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane jako paliwa silnikowe w rozumieniu art. 2 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2003/96.  Tym samym produkty będące przedmiotem postępowania głównego podlegają uregulowaniu art. 2 ust. 3 akapit drugi tej dyrektywy, zgodnie z którym wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych podlegają opodatkowaniu według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa silnikowego.

Ponadto jednostka może powołać się na uregulowania dyrektywy w sprawie stosowania stawek do dodatków przeciwko właściwemu krajowemu organowi w ramach sporu przed sądami krajowymi celem wykluczenia stosowania uregulowania krajowego niezgodnego z tym przepisem.

***

Zobacz:

–  Dyrektywę 2003/96/WE;

– postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie C-275/14, Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard przeciwko Ministrowi Finansów.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *