Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

mops

Opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i konsultowane obecnie rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom zastąpić ma poprzedzające rozporządzenie  w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Przedłożony w projekcie rozporządzenia system pomocy wspierający proces integracji uchodźcy zakłada pomoc pieniężną oraz działania pozafinansowe, które zwłaszcza w pierwszym etapie procesu indywidualnej integracji cudzoziemców będą odgrywały duże znaczenie (praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw w różnych instytucjach, doradztwo prawne, psychologiczne etc.).

Założeniem przyjętym przy określaniu sposobu wspierania cudzoziemców i ich rodzin, w tym wspierania finansowego, jest jego integracja oraz racjonalne wydatkowanie środków przy jednoczesnym monitoringu prowadzonych działań. Na przebieg prowadzonych działań znaczny wpływ ma aktywność własna cudzoziemców i ich rodzin, która prowadzi do ewentualnych modyfikacji planu integracji, uwzględniając uwarunkowania indywidualne.

Zaproponowana w projekcie rozporządzenia gradacja świadczeń adresowanych do cudzoziemców oparta została o skalę ekwiwalentności, tj. 1,0 dla osoby samotnej, 0,7 dla rodziny dwuosobowej, 0,6 dla trzyosobowej, 0,5 dla czteroosobowej i więcej. Bazowa wysokość świadczenia wynosi maksymalnie 1.260 zł jest wysokością określoną ustawą o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach i terminach określonych tą ustawą.  Zakłada się, że przyznawane świadczenia powinny ulegać zmniejszaniu w okresie kolejnych 6 miesięcy realizacji planu integracji. Pomoc udzielana w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy (w sposób nieprzerwany) podzielona została na zasiłek pieniężny (pokrycie kosztów utrzymania, w tym wydatków mieszkaniowych) oraz pomoc obejmującą opłaty za kursy nauki języka polskiego.

Pomoc adresowana do cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz ich rodzin wynikająca z projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych. Ze względu na fakt, iż świadczenie to jest realizowane w systemie pomocy społecznej już od roku 2000, w budżetach wojewodów są rokrocznie planowane środki finansowe na realizację tego zadania. Jednak zgodnie z wyliczeniem, w przeciągu 10 lat pomoc cudzoziemcom obciąży budżet państwa na sumę 22 mln zł.

Dla porównania świadczenie pieniężne z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi nie więcej niż 542 zł, może wynieść maksymalnie 529 zł – daje to rzeczywisty dochód od 529 zł do 1073 zł. Pomocy samotnemu uchodźcy udziela się w wysokości 1260 zł kwoty bazowej. Niemniej należy podkreślić, że wsparcie udzielane cudzoziemcom ma charakter wybitnie czasowy.

Zobacz także:

– ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)

– rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366);

– ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *