Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie a podatek

internet

Coraz więcej osób i coraz częściej decyduje się na udostępnianie miejsca na swoich domenach internetowych za określonym wynagrodzeniem innych podmiotowom w celach reklamowych. Jak rozliczyć przychód z tego typu umów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Załóżmy, że pewna osoba, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udostępnia („sprzedaje”) swojemu kontrahentowi miejsce na domenie internetowej na cele reklamowe. Kontrahent ten na zlecenie podmiotu trzeciego zamieszcza w tej domenie banery reklamowe tego podmiotu. Za udostępnienie miejsca na domenie kontrahent przekazuje właścicielowi strony wynagrodzenie. Należy zaznaczyć, że właściciel strony nie prowadzi jakichkolwiek kampanii reklamowych, nie opracowuje materiałów marketingowych, czy strategii reklamowych i co ważne – nie umieszcza żadnych reklam. Wnioskodawca jedynie sprzedaje miejsce na swojej domenie internetowej innemu podmiotowi i dopiero ten podmiot wykorzystuje je na cele reklamowe (zamieszczając na zlecenie reklamodawców reklamy). Właściciel strony w ogóle nie świadczy na rzecz reklamodawcy jakichkolwiek usług; jedynie sprzedaje miejsce do wykorzystania na cele reklamowe.

Powyższe zastrzeżenia są o tyle istotne, iż pewna działalność usługowa jest wyłączona spod opodatkowania ryczałtem – mowa o usługach reklamowych świadczonych przez agencje reklamowe czy usługach związanych z reprezentowaniem mediów. Świadczone przez właściciela strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi, zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0. – Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie. Usługi te mogą być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, gdyż nie zostały wymienione w załączniku nr 2 tzn. nie zostały wyłączone spod opodatkowania ryczałtem oraz nie są objęte stawką 17% lub 20%.

***

Wolą przypomnienia dodam, że w odniesieniu do podatników wykonujących działalność usługową możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odpowiednia forma opodatkowania i stawka podatkowa przyporządkowana jest konkretnej kwalifikacji PKWiU. Dlatego uchwycenie różnic w klasyfikacji jest tak istotne dla celów podatkowych. Z dokonaniem odpowiedniego wyboru i faktyczną formą działalności wiążą sie odpowiednie konsekwencje podatkowe.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. (IBPBI/1/415-1286/14/WRz).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *