Koncesja, zakup energii i dylemat akcyzowy

prąd

Sytuacja wygląda następująco: podmiot posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a jednocześnie zużywa na własne potrzeby nabywaną dodatkowo energię elektryczną. Czy w tym przypadky sam zakup energii przez ten podmiot będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu obowiązującym od września 2010 r.), w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną ;
  3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
  4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
  5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

***

W powyższym przepisie przewija się bez przerwy tzw. nabywca końcowy. Zgodnie z ustawą jest to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, z wyłączeniem:

  1. spółki prowadzącej giełdę towarową,
  2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich ,
  3. giełdowej izby rozrachunkowej lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A,
  4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową.

***

W opisanym stanie faktycznym podmiot, posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, jest podatnikiem podatku akcyzowego, obowiązanym do rozliczenia i uiszczenia należnego podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej (zarówno nabytej jak i wyprodukowanej). Natomiast zakup energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.  Ponadto, sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi, który jednocześnie posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest czynnością opodatkowaną na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy.

Zobacz:

– interpretację Dyrektora IS w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. (IBPP4/443-551/14/PK).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *