Kontrole NIK w 2015 roku

nik

Na stornie NIK opublikowano plan kontroli na 2015 rok, uchwalony pod koniec października 2014 roku przez Kolegium Izby. Tematy kontroli są wypadkową analizy ryzyka przeprowadzonej przez poszczególne delegatury i departamenty NIK, zagadnień zgłoszonych we wnioskach parlamentarzystów oraz zawartych w skargach obywateli.

W 2015 r. NIK planuje przeprowadzenie 110 kontroli, w tym:

  • 104 kontroli planowych;
  • kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach budżetowych i wybranych podmiotach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
  • kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2015 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2015 r.

***

Poniższej przedstawiam interesujące mnie osobiście tematy kontroli, które mają być przeprowadzone w 2015 roku:

1. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej,

2. Realizacja celów strategii „Sprawne Państwo 2020”,

3. Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019,

4. Zamówienia publiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne,

6. Przedawnianie się zobowiązań podatkowych,

7. Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

8. Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową,

9. Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej,

10. Gospodarowanie rezerwami strategicznymi,

11. Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa,

12. Promocja gospodarcza Polski,

13. Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015,

14. Kształcenie na studiach doktoranckich,

15. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,

16. Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności,

17. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku,

18. Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej na przykładzie województwa podlaskiego,

19. Ochrona własności intelektualnej szkół wyższych,

20. Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych,

21. Wydatki spółek Grupy PKP na usługi firm konsultingowych i doradczych.

***

Dziwi mnie jednak brak w tegorocznym planie kontroli podmiotu, który zawsze stał na świeczniku NIK-u – mam na myśli ZUS. Myślę, że pomimo, iż  ZUS nie został bezpośrednio ujęty w tematyce kontroli, to jednak o nim usłyszymy.

Nie ukrywam, że szczególnie w tym roku będę czekać na wyniki kontroli odnośnie przedawniania się zobowiązań podatkowych, ale w moim przypadku to chyba uzasadnione. Poczekamy, zobaczymy.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *