Amortyzacja znaku towarowego i know-how jako wynagrodzenia za umorzone udziały

brands

Znak towarowy jest niczym innym jak prawnie chronionym elementem odróżniającym produkt lub usługę, natomiast know-how jest wiedzą techniczną i umiejętnością wykonania lub wyprodukowania danej rzeczy. Zdecydowanie należą one do niemateralnych składników majątku, choć ich wartość jest jak najbardziej przeliczalna. Z tych właśnie przyczyn, należałoby się pochylić nad możliwością dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz przeanalizowaniem innego wariantu niż sprzedaż tych praw.

Załużmy, że polska spółka jest udziałowcem w spółce cypryjskiej. Pragnie umorzyć swoje udziały w zamian za wynagrodzenie w formie niepieniężnej. Wynagrodzeniem mają stać się: znak towarowy oraz know-how. Oznaczo to, że spółka cypryjska przeniesie na spółkę polską prawo własności określonych składników majątkowych, lecz pomimo umorzenia udziałów, spółka cypryjska nie będzie likwidowana.

***

Znak towarowy i know-how są uznane za wartości niematerialne i prawne:

1. prawa określone w ustawie Prawo Własności Przemysłowej, czyli m.in. prawa ochronne na znak towarowy (art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT),

2. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) (art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT).

***

Możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnym obwarowana jest kilkoma wymogami, które w powyższym przypadku zostały spełnione. Sama forma nabycia nie jest istotna dla kwalifikacji, aczkolwiek ważna jest z punktu widzenia późniejszego określenia wartości początkowej dla odpisów amortyzacyjnych.

***

art. 16b ust. 1 Ustawy o CIT

Amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które:

  • zostały nabyte,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
  • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

***

Wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisy amortyzacyjne od tych wartości powinny być dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( art. 16d ust. 2 ustawy o CIT).

Wartością początkową znaku towarowego i know-how będzie cena ich nabycia odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadająca na prawo ochronne na znak towarowy i know-how, która odpowiada wartości tego prawa i know-how na moment umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej (art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. (IBPBI/2/423-1143/14/MO).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *