Światowe uczelnie czekają. RM ma stworzyć program stypendialny

Kraków 2011 169

Jak na razie mowa jest o projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Daje to podstawy prawne do ustanowienia przez Radę Ministrów rządowego programu umożliwiającego wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie.

Projektowane zminy trafiły do konsultacji międzyresorowych. Najogólnie rzecz ujmując, wyposażono RM w nową kompetencję, a w ustawie o PIT dodano kolejne zwolnienie. Zmiany prezentują się następująco:

***

Art. 42a. (ustawa o szkolnictwie wyższym)

 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może ustanowić, w drodze uchwały, rządowy program mający na celu udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych ośrodkach akademickich.

2. Uczestnikami programu, o którym mowa w ust. 1, mogą być:

1) absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie,2) studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich

– nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i zostali zakwalifikowani na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni, określonych w programie.

3. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, może obejmować środki na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdu oraz ubezpieczeń.4. Środki na pomoc finansową są przekazywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

5. W przypadku ustanowienia programu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady jego realizacji, w szczególności:

1) warunki uczestnictwa w programie,2) zasady i  tryb udzielania pomocy finansowej oraz formę i szczegółowy zakres tej pomocy,

3) przypadki, w których pomoc finansowa podlega zwrotowi

– uwzględniając pierwszeństwo w dostępie do programu osób posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz możliwości budżetu państwa.

***

art. 21 ust. 1 (ustawa oo podatku dochodym od osób fizycznych)

40d) świadczenia otrzymane w ramach programu ustanowionego na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) w związku z odbywaniem studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdu i ubezpieczeń.

***

Założenia do projektu rządowego programu przewidują 10 letni okres jego realizacji oraz roczny limit 100 stypendiów. Pełna analiza zostanie przedstawiona w trakcie prac nad projektem uchwały Rady Ministrów oraz rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe zasady realizacji tego programu. Środki na pomoc finansową będą przekazywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Wstępne założenia zakładają wydanie w przeciągu 10 lat około 336 mln zł.

Jeżeli przyjąć założenia wnioskodawcy chociażby na najbliższy 2016 r. tj. budżetu wielkości 18 mln zł, na pojedynczego studenta przypada średnio 18 tysięcy rocznie. Jest to już jakieś wsparcie, zważywszy na koszty nauki i utrzymania zagranicą. Szkoda, że akurat ten program nie będzie obejmował również doktorantów…

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *