VAT – zwolnienie przy sprzedaży lokalu użytkowego

DSC02714

Podczas sprzedaży lokalu używanego pod działalność gospodarczą zachodzi uzasadniona wątpliowość czy tego typu czynność podlega opodatkowaniu VAT-em. Możliwośc skorzystania ze zwolnienia obarczona jest kilkoma wymogami.

Rozważania rozpocznijmy od prytoczenia stosownych przepisów.

***

art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

***

art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

***

 art. 2 pkt 14 ustawy o VAT:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

***

art. 43 ust. 10 ustawy o VAT:  

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

***

Za przykład posłuży nam kazus z interpretacji indywidualnej. Spółka zamierza sprzedać lokal użytkowy, który w 2001 roku nabyła od dewelopera. W związku z jego sprzedażą deweloper wystawił fakturę ze stawką VAT 22%. Spółka przeznaczyła lokal użytkowy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy nabyciu lokalu spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w konsekwencji dokonała odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur. Spółka w okresie działalności nie dokonywała ulepszeń lokalu użytkowego.

W tym przypadku możliwe będzie zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Transakcja zbycia lokalu użytkowego dokonywana będzie bowiem po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania przez dewelopera lokalu do użytkowania przez spółkę, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu). Zatem o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 powołanej ustawy, możliwe będzie zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2014 r. (ITPP1/443-901/14/AP).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *