Administracja Podatkowa uregulowana na nowo

DSC01656

Trudno będzie teraz posługiwać się wyrażeniem „administracja podatkowa” używając do tego małych liter, gdyż do konsultacji międzyresortowych właśnie trafiał projekt ustawy o Administracji Podatkowej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, która straci swoją moc na rzecz nowych uregulowań.

Motorem zmian stała się konieczność realizacji Zalecenia Rady z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r.oraz opinia Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. Postanowiono, zamiast poprawiać istniejąca ustawę, wprowadzić nową jednostkę jaką będzie Administracja Podatkowa z osobą Szefa na czele. Zamiarem MF jest bowiem uelastycznienie struktur wewnętrznych administracji, poprzez scentralizowanie pewnych funkcji. Czy to przyniesie pożądany efekt oraz czy to polepszy relacje na poziomie fiskus-podatnik?

***

W projektowanej ustawie o Administracji Podatkowej proponuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:

1. Wprowadzenie ustawowych regulacji odnośnie obsługi i wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, w tym poprzez:

– zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym;

– zapewnienie obsługi podatnika w centrum obsługi oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

– asystenta podatnika przysługującego mikroprzedsiębiorcom przez pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności.

2. W celu umożliwienia elastycznego reagowania na potrzeby podatnika i płatników proponuje się by katalog kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe wynikał z przepisów rozporządzenia, co umożliwi wyspecjalizowanym urzędom skarbowym skoncentrowanie się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

3. Wyodrębnienie z 5 izb skarbowych, w których funkcjonują Biura Krajowej Informacji Podatkowej organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Biura Krajowej Informacji Podatkowej, która uzyska również status organu podatkowego.

4. Stworzenie warunków prawnych umożliwiających wymianę informacji bezpośrednio pomiędzy organami Administracji Podatkowej oraz administracji publicznej poprzez utworzony Centralny Rejestr Danych Podatkowych.

5. Modyfikację zasad postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze w Administracji Podatkowej. Przewiduje się także, że stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców będą wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.

6. Stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego Administracji Podatkowej, podniesienie sprawności jej działania oraz zapewnienie większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych izb i urzędów skarbowych, tj:

– skonsolidowanie na poziomie województwa procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych;

– przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową stanowiącą także urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej;

– zapewnienie większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych urzędów skarbowych i izb skarbowych.

***

Zastąpienie ustawy z 1996 nowym aktem ma na celu:

1. Zapewnienie poprawy jakości wydawanych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

2. Prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego.

3. Poszerzenie katalogu usług realizowanych przez Administrację Podatkową na rzecz podatników służących ułatwieniu w realizacji ich obowiązków podatkowych, np. centrum obsługi, asystent podatkowy.

4. Zapewnienie kadry kierowniczej o wysokich kompetencjach zarządczych.

***

Edukacja podatkowa, asystent podatkowy, jakość wydawanych interpretacji, wysokie kompetencje zarządcze itp. – to bardzo piękne zapewnienia, które mają szansę się ostatecznie urzeczywistnić 1 stycznia 2016 r. po wejściu w życie 86 nowych artykułów ustawy o Administracji Podatkowej. Na szczęście nie urzędy lecz sami podatnicy zweryfikują nowe uregulowania pod kątem ich użyteczności.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *