VAT – brak zwolnienia usług świadczonych na rzecz banku

DSC01858

Świadczenie usług stricte technicznych, zatem jedynie pośrednio powiązanych z działalnością banku w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie stanowisko odnajdziemy w listopadowej interpretacji indywidualnej.

Bank, chcąc świadczyć swoje usługi finansowe, skorzystał z usług brytyjskiej firmy dotyczących następujących świadczeń: udostępnienia odpowiednich narzędzi elektronicznych służących wychwytywaniu wyłudzeń kredytowych, przeniesienia licencji na stworzone oprogramowanie oraz przeprowadzania szkoleń w zakresie jego obsługi. Należy dodać, że brytyjski usługodawca nie jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT.  W konsekwencji, w związku z nabywaniem powyższych usług, Bank uzyskuje status podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji.

Stąd pojawia się pytanie: czy powyższe usługi są objęte zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Niestety brak jest podstaw do uznania, iż nabywana przez bank usługa, staje się elementem usługi finansowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej z VAT. Trudno jest usługodawcy przypisać funkcję pośrednika skoro dopiero wprowadzenie przez pracowników banku danych dotyczących klientów stwarza odpowiednią bazę.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka cytatów z orzeczeń, najlepiej obrazujących drogę interpretacji:

Sam fakt, że jakiś istotny element jest niezbędny do zakończenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, że usługa, którą dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku – wyrok TSUE w sprawie C-2/95 SDC (pkt 65);

–  „Usługę zwolnioną z podatku na podstawie przepisów dyrektywy należy odróżnić od zwykłej fizycznej lub technicznej dostawy, takiej jak udostępnienie bankowi systemu obsługi danych. – wyrok TSUE w sprawie C-2/95 SDC (pkt 66);

– Usługi świadczone „same w znacznym stopniu stają się usługą finansową. – wyrok WSA w Gdańsku  z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt I SA/Gd 693/11);

– „Usługa pomocnicza może być zwolniona z VAT tylko wtedy, jeśli sama w znacznym stopniu «staje się» usługą finansową”. – wyrok  WSA w Krakowie z dnia 12 czerwca 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr 614/12).

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 3 listopada 2014 r. (ILPP2/443-821/14-4/AD).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *