Przejęcie pracowników czyli przejęcie obowiązków płatnika

DSC02495

Zmiana pracodawcy nie zawsze związana jest z nowym zatrudnieniem, ale może się łączyć z kontynuacją zatrudnienia w związku z przejściem zakładu pracy. Czy w tej sytuacji również możemy mówić o „starym” i „nowym” płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o rozdziale ich obowiązków?

Zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tym przepisie należy upatrywać konsekwencji w obrębie praw i obowiązków jakie wynikają ze statusu pracodawcy. Skoro w chwili przejścia nie mamy do czynienia z automatyczną zamianą lecz przejęciem roli pracodawcy, również przejęcie roli płatnika następuje w sposób analogiczny. Swoista sukcesja uniwersalna na gruncie prawa pracy ma przełożenie na jednopodmiotowość płatnika – brak jest granicy wyznaczającej podział obowiązków, gdyż istnieje tylko płatnik obecny przejmujący schedę po poprzednim pracodawcy.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. 

Przejęcie roli płatnika w ciągu roku oznacza tyle, że po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 3 listopada 2014 r. (ILPB1/415-814/14-2/AMN).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *