Nabycie udziałów motywacyjnych spółki amerykańskiej – konsekwencje w PIT

LLC

Od kiedy pamiętam, samo przekazanie udziałów pracownikowi nie stanowiło dla niego przychodu – w przeciwieństwie do ich zbycia. Jednak ostatnie interpretacje podatkowe zdają się przemawiać również za innym rozwiązaniem. Pochylam się dzisiaj nad szczególnym przypadkiem nabycia udziałów motywacyjnych spółki amerykańskiej, który kryje w sobie kilka haczyków.

Wnioskodawca stanowi kadrę zarządzającą polskiej spółki wchodzącej w skład holdingu, na czele którego stoi amerykańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) – dalej spółka amerykańska. Zgodnie ze statutem tej spółki udziały zostały przekazane w związku z wykonywaniem funkcji w spółce polskiej w ramach programu motywacyjnego. Nie mogą one być jednak traktowane jako gwarancja dalszego zatrudnienia w polskiej spółce. Udziały motywacyjne nadane Wnioskodawcy podlegają przepadkowi (utracie) jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zaprzestanie świadczenia usług na rzecz spółki polskiej z powodu rozwiązania z nim umowy „z jego winy”. Wnioskodawca nie musiał ponosić żadnych kosztów w związku z nadaniem mu udziałów motywacyjnych. Udziały motywacyjne dają Wnioskodawcy prawo do:

  • uczestnictwa w zysku ze sprzedaży lub likwidacji spółki amerykańskiej, o ile zysk nie zostanie wyczerpany na skutek jego podziału na rzecz członków, którym przysługuje pierwszeństwo przed Wnioskodawcą,
  • uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników,
  • jednego głosu na jeden udział motywacyjny na zgromadzeniu wspólników,
  • żądania przeglądania dokumentów spółki,
  • zwołania wraz z innymi członkami posiadającymi łącznie 51% udziałów zgromadzenia wspólników,
  • otrzymania rocznego sprawozdania.

           Udziały motywacyjne nie dają prawa do udziału w dywidendzie.Warunkiem uzyskania udziałów motywacyjnych jest dokonanie tzw. akcesu do spółki amerykańskiej, który polega na akceptacji zapisów umowy spółki. Udziały motywacyjne mogą być przedmiotem obrotu. Obrót taki podlega jednak pewnym ograniczeniom przewidzianym w umowie spółki (prawo pierwszeństwa).

Koszt programu ostatecznie poniesie spółka amerykańska. Udziały motywacyjne zostaną nadane przez inny podmiot niż pracodawca i to bez pośrednictwa pracodawcy. Także wypłata środków na ich podstawie nastąpi przez inny podmiot niż pracodawca. Wypłata jest w znacznej mierze niezależna od kontynuowania stosunku zatrudnienia. Udziały motywacyjne przysługują Wnioskodawcy nawet po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą (w określonych przypadkach).

Zgodnie z interpretacją, w momencie objęcia udziałów po stronie Wnioskodawcy będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe, stanowiące przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość uzyskanego przychodu należy określić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy o PIT.

Jednocześnie w momencie wypłaty zysku ze sprzedaży lub likwidacji spółki amerykańskiej, jaki przysługuje Wnioskodawcy w związku z faktem posiadania udziałów motywacyjnych powstanie dla Niego przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, określony w art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o PIT. Jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienia polsko-amerykańskiej umowy, należy uznać, iż przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA. Jednocześnie podwójnego opodatkowania w Polsce unikać się będzie na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy. W takiej sytuacji Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 16 października 2014 r. (ILPB2/415-321/13/14-S/WS).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *