VAT – sprzedaż placu z jednoczesnym prawem użytkowania wieczystego

plac 1

Utwardzony plac manewrowy stanowi budowlę, a jego sprzedaż traktowana jest jako dostawa towaru. W ustawie o VAT (po spełnieniu odpowiednich warunków) przewidziane są zwolnienia transakcji obejmujących dostawę budynków, budowli i ich części. Jak wygląda kwestia zwolnienia, gdy dodatkowo mamy do czynienia ze sprzedażą prawa do użytkowania wieczystego gruntu, na którym postawiona jest taka budowla jak plac?

Zgodnie z ustawą o VAT towarem jest sama budowla (plac) jak też prawo lub udział w prawie użytkowania wieczystego, a ich sprzedaż stanowi odpłatną dostawę towarów. W świetle przepisów ustawy przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Drugie zagadnienie prawne jakie może wyniknąć w sprawie sprzedaży placu, to kwestia kwalifikacji nieruchomości. W przypadku nieruchomości objętej planem rozbiórki, która jak dotąd jest zabudowana placem, musimy rozważyć, czy prace rozbiórkowe rozpoczną się przed czy po dostawie towaru (sprzedaży). Pomimo tego, że budowla nie przedstawia dla przyszłego nabywcy wartości ekonomicznej i jest przez niego przeznaczona do rozbiórki, to dopóki dany obiekt budowlany spełnia przesłanki do uznania go za budowlę, teren na którym jest ona usytuowana, jest terenem zabudowanym. Dopiero jeśli na skutek podjętych prac rozbiórkowych przestanie on spełniać kryteria przewidziane dla budowli, teren na którym taki obiekt się uprzednio znajdował, staje się gruntem niezabudowanym. Na powyższe bez wpływu pozostaje również okoliczność, że wartość przeznaczonego do rozbiórki obiektu może być znikoma lub wręcz może być on pozbawiony wartości rynkowej.

Powyższe zagadnienie jest o tyle istotne, gdyż możliwość zwolnienia od podatku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT zależy od zabudowania gruntu. Oznacza to tyle, że skoro grunt dzieli byt budowli, zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiona jest ta budowla, również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Zobacz:

– wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. (C-461/08);

– wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 3407/12);

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 1 października 2014 r. (ILPP1/443-512/14-5/AW).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *