Outsourcing kadrowo-płacowy przez pryzmat przejścia ubezpieczonych

DSC02434

Koncepcja outsourcingu kadrowo-płacowego zakłada, że nowy podmiot przejmuje  pracowników, którzy w dalszym ciągu wykonują powierzone im zadania u starego pracodawcy. Jak można się domyślać takie rozwiązanie oznacza jedynie zmiany na papierze, bez szczególnych migracji pracowniczych. Nie dziwi więc fakt, że w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych SO w Białymstoku orzekł, iż outsourcing kadrowo-płacowy nie ma nic wspólnego z przejściem zakładu pracy lub jego części.

Zgodnie z art. 23 1 § 1 k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Ustalenie pracodawcy ma również konsekwencje w sferze ubezpieczeń społecznych; pracodawca jest płatnikiem składek. W orzecznictwie TSUE zaznacza się, iż przejście przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub części zakładu pracy nie przejawia się jedynie w przekazaniu jego majątku, lecz konieczne jest przede wszystkim rozważenie, czy został przekazany jako funkcjonująca jednostka, czy jego działanie jest rzeczywiście kontynuowane lub podjęte ponownie przez nowego pracodawcę. W celu oceny, czy przesłanki przejęcia zostały spełnione, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które charakteryzują dane zachowanie, do których zalicza się w szczególności: rodzaj przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie lub brak przejęcia składników majątkowych takich jak budynki i ruchomości, wartość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie lub brak przejęcia większości pracowników przez nowego pracodawcę, przejęcie lub brak przejęcia klientów, a także stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed i po przejęciu oraz czas ewentualnego zawieszenia tej działalności.

Przenoszą rozważania na grunt postępowania toczącego się przed SO w Białymstoku, należy stanowczo stwierdzić, iż realizowana w spornym okresie przez płatnika składek koncepcja tzw. outsourcingu kadrowo – płacowego nie pozwala na przyjęcie w ustalonym w sprawie stanie faktycznym dokonania przejścia ubezpieczonych. Okazuje się, że zmianą jaka zaszła na skutek zawartych porozumień w stosunkach pracy ubezpieczonych: był fakt wypłacania wynagrodzenia za pracę przez nowy podmiot, który prowadził w tym zakresie odpowiednią dokumentację kadrowo-płacową.

Wynika z tego tyle, że powierzenie przez pracodawcę wykonywania zadań pomocniczych podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu usługi w tym zakresie (outsourcing) może oznaczać przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pod warunkiem że przemawia za tym kompleksowa ocena takich okoliczności, jak rodzaj zakładów, przejęcie składników majątkowych i niematerialnych, przejęcie większości pracowników, przejęcie klientów, a zwłaszcza stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed przejęciem zadań i po ich przejęciu.

Zobacz:

– wyrok SO w Białymstoku z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt V U 1135/14).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *