Przygotowania do wykorzystania środków unijnych

DSC02508

W opublikowanym dzisiaj wyniku kontroli, NIK pozytywnie ocenił przygotowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządy województw do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. To dobra wiadomość, dająca nadzieję na jak największe wykorzystanie funduszy.

Zdaniem NIK, ministerialne projekty zmian przepisów dają możliwość dostosowania działań do standardów efektywnego wykorzystania środków. Po pierwsze, przygotowano projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – ustawa weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. Po drugie opracowano pomocniczą Ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadaniem zarządów województw było sporządzenie projektów regionalnych programów operacyjnych, a następnie przekazanie ich Komisji Europejskiej.  Regionalne Programy Operacyjne spotkały się z pozytywną opinią Ministerstwa o ich zgodności z zapisami projektu umowy partnerstwa, o ile uwzględnione zostaną zgłoszone uwagi.

Ogół środków na krajowe programy operacyjne wynieść ma 46,5 mld Euro, a procentowy ich podział ma wyglądać następująco:

1. Infrastruktura i Środowisko – 60,1 %

2. Inteligentny Rozwój – 18,9 %

3. Wiedza, Edukacja, Rozwój – 10,3 %

4. Polska Cyfrowa – 4,8 %

5. Polska Wschodnia – 4,4 %

6. Pomoc Techniczna – 1,5 %

W odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych mowa o 31,1 mld Euro. Udział poszczególnych województw w przyznanych środkach rozłoży się następująco:

Dolnośląskie – 7, 1 %

Kujawsko-Pomorskie – 6,1 %

Lubelskie – 7,1 %

Lubuskie – 2,9 %

Łódzkie – 7,1 %

Małopolskie – 9,3 %

Mazowieckie – 6,8 %

Opolskie – 2,9 %

Podkarpackie – 6,8 %

Podlaskie – 3,9 %

Pomorskie – 6,1 %

Śląskie – 11,3 %

Świętokrzyskie – 4,5 %

Warmińsko-Mazurskie – 5,5 %

Wielkopolskie – 7,7 %

Zachodniopomorskie – 5,1 %

/Największa pula przypadnie województwu śląskiemu, natomiast najmniejszej transzy muszą spodziewać się zarządy województw: lubuskiego, opolskiego i niestety podlaskiego./

NIK docenił wdrażanie idei zmniejszenia obciążeń administracyjnych mających na celu uproszczenie sposobu występowania o dofinansowanie i realizacji projektów przez beneficjentów.

Dobrym rozwiązaniem okazało się zrezygnowanie z Instytucji Certyfikującej oraz z Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na rzecz powierzenia instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi obowiązków związanych z poświadczaniem wydatków. NIK sygnalizuje jednak, by zapewnić rozdzielenie funkcji zarządzania i certyfikacji w ramach Instytucji Zarządzających. Wyodrębnienie komórek zapobiegnie sytuacji, w której te same osoby uczestniczyłyby w wydatkowaniu i zatwierdzaniu.

Suma sumarum, NIK zaskakująco dobrze odniósł się do przygotowań, oby równie dobrze ocenił realizację programów.

Zobacz więcej na: www.nik.gov.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *