Środki trwałe nie w pełni używane

Wrocław 2009 037

Nie wygląda na to, by właściciel tego auta zbyt często z niego korzystał, widząc jak wiele udało mu się uzbierać mandatów. Używanie środka trwałego może budzić wątpliwości interpretacyjne organów podatkowych, które nie godzą się na odpisy amortyzacyjne, a następnie zaliczenie ich w koszty uzyskania przychodu, w sytuacji, gdy inwestycja nie jest w pełni zakończona.

Przypadek, na który chciałabym zwrócić uwagę, dotyczy budynku przeznaczonego do rekreacji, którego piwnice w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej nie były wykończone, choć miejsce zostało na nie zaadoptowane. We wniosku o wydanie interpretacji zadano pytania:

1.

Czy prawidłowe jest wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie amortyzacji budynku przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmującego całość budynku, czyli łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi?

2.

Czy można uznać za koszt podatkowy koszt wynikający z naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za okres od podpisania protokółu odbioru końcowego inwestycji, tj. 30.12.2011 r. do wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych, tj. 09.05.2012 r. (ewidencja pod datą 30.12.2011 r. jako zgodna z faktem zakończenia inwestycji), czyli za okres grudzień 2011 r., dla środków trwałych o wartości 2.000,00 – 3.500,00 zł, a od stycznia 2012 r. dla środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości powyżej 3.500,00 zł?

Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do używania w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Trudno było przyjąć organowi, że warunkowe pozwolenie Inspektora może inwestycję uczynić kompletną i zdatną do używania. Jednak za sprawą wyroków w tej sprawie organ musiał zmienić interpretację. Zdaniem sądów, skoro przedsiębiorca mógł zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą, to niedokończenie całej inwestycji, nie zmienia funkcji jaką pełni budynek.

Może być to kontrowersyjne, ale na pewno obrazujące realia większych inwestycji. Jednak, o ile sama możliwość amortyzacji istnieje, problemy zaczynają się w momencie samego odliczania odpisów. W omawianym przypadku wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nastąpiło po kilku miesiącach od rozpoczęcia rzeczywistego używania – nie można było tego wcześniej zrobić, gdyż należało czekać na koniec inwestycji. Haczyk polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych można dokonywać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja staje się punktem odniesienia, a nie rozpoczęcie używania środka trwałego.

Reasumując, potencjalne uprawnienie istnieje, tylko trudno z niego skorzystać – przynajmniej jeśli mowa o podobnych przypadkach budowlanych.

Zobacz:

– interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 września 2012 r. ( ILPB4/423-179/12-2/DS);

– wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 1040/12);

– wyrok NSA z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1711/13);

– interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2014 r. (ILPB4/423-179/12/14-S/DS).

Zobacz również:

– wyrok NSA z dnia 6 września 2012 r. (sygn. akt II FSK 170/11).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *