Pilnuj terminu przy wyborze opodatkowania

DSC02352

Wywiązywanie się z terminów jest często naszym obowiązków, ale również ich niedopełnienie może odebrać nam pewne przywileje. Chciałabym pochylić się nad tą drugą sytuacją, a mianowicie terminem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z pozoru przepis wydaje się być prosty i zrozumiały.

Art.9.

1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy w historię wplączemy zawieszenie działalności. Przypuśćmy, że osoba fizyczna „otwiera działalność” i po chwili ją zawiesza, a po roku podejmuje ją na nowo. Zarówno przy założeniu, jak też podczas zawieszenia, przedsiębiorca nie uzyskiwał przychodu z działalności. Chce jednak skorzystać z ryczałtu; do tej pory nie miał jeszcze co opodatkowywać. Niestety podjął działalność na nowo po 20 stycznia. Który termin będzie go dotyczył?

Zacznijmy od odpowiedzenia na pytanie: co oznacza rozpoczęcie działalności gospodarczej? Podchodząc językowo, należy utożsamiać rozpoczęcie z podjęciem pierwszych kroków w działalności gospodarczej – przede wszystkim jej zarejestrowanie. Zawieszenie działalności nie powoduje jej prawnej śmierci, gdyż na podatniku leży jeszcze wiele obowiązków podatkowych. Ograniczenia zawieszonej działalności nie zwalniają chociażby od składania rocznych zeznań. Dlatego należałoby uznać, iż wznowienie prowadzenia działalności jest niczym innym jak kontynuacją jej funkcjonowania, a nie powstaniem nowego tworu.

Reasumując, elastyczny termin dnia uzyskania pierwszego przychodu, odnosić się będzie do rozpoczynających działalność w dosłownym tego słowa znaczeniu, natomiast sztywny termin 20 stycznia dotyczy wszystkich innych – nie ważne, permanentnie czy z przerwami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Czasem nawet zinterpretowanie prostego przepisu może doprowadzić do rozbieżności. Zapraszam do zapoznania się z wyrokiem w tej sprawie.

Zobacz:

  • ustawę z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  • wyrok NSA z dnia 1 lipca 2014r. (sygn. akt II FSK 1904/12).

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *