Cicho o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Pazernosc_poslow_zna_6421881

Pod koniec poprzedniej kadencji, w sejmie pojawił się opozycyjny projekt ustawy nie tyle likwidujący podatek od wydobycia niektórych kopalin, co zawieszający jego pobór na kilka lat. Prace nie zostały kontynuowane, a sprawa jakby przycichła. Wydaje się, że temu podatkowi nie grozi unicestwienie, skoro Minister Finansów uaktualnia rozporządzenia do ustawy.

Do tej pory jedynym podatnikiem uiszczającym podatek z tego tytułu był, i w dalszym ciągu jeszcze jest, KGHM Polska Miedź. Za zniesieniem podatku od wydobycia niektórych kopalin przemawiał argument, iż daniną obciąża się jedną spółkę i trudno mówić o powszechności podatku czy sprawiedliwości w opodatkowaniu. Opozycja domagała się zniesienia (zawieszenia) podatku, z czym nie zgadzała się ówczesna władza, która nawet postanowiła pójść dalej. Jeszcze w zeszłym roku było jasne, że podatkiem od wydobycia kopalin obejmie się również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Wejście w życie znowelizowanych przepisów przypada na 1 stycznia 2016 r.

Pod koniec października do KGHM weszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i chyba nie takiej niespodzianki po zmianie władzy spodziewali się członkowie zarządu spółki. Nie twierdzę, że w spółce nie dochodziło do nieprawidłowości w sprawie dwóch nowych inwestycji, jednak jest to jedyny sensacyjny akcent dotyczący giganta w wydobyciu miedzi w ostatnim czasie. Choć jeszcze na początku listopada władze spółki apelowały przynajmniej o obniżenie podatku, sprawa jakby przycichła. Nie da się zaprzeczyć, że na skutek ostatnich doniesień, odciążenie spółki z kiepskim PR-em, nie wpisywałoby się w przyjęty program Robin Hood’a: zabrać bogatym, oddać biednym. Muszę zwrócić uwagę, że suma wpływów jest niebagatelna i stanowi „łatwe” źródło przychodu – dwa lata temu wynosiła 1,5 mld zł, żeby w tym roku sięgnąć 2 mld. Przy niestabilnym budżecie i rosnących wydatkach, nie wróżę rychłego pożegnania podatku.

Skąd jeszcze wiadomo, że podatek nie zostanie zniesiony? Udostępniono dwa projekty rozporządzeń do dawno znowelizowanej ustawy. Czyli mamy do czynienia z rutynowymi pracami legislacyjnymi.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.  Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane zostało zmianą brzmienia delegacji ustawowej określonej w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonaną ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym w związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2016 r. podatkiem od wydobycia niektórych kopalin wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Należy podkreślić, iż kwestia została uregulowana w sposób tożsamy z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. Dodane zostały jedynie pola umożliwiające odliczenie od podatku 19 % skumulowanej straty podatkowe. Załącznik nr 2 określa wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej (P-KOP/RG). W związku z przewidzianym w art. 7b ustawy zwolnieniem od podatku z odwiertów o niskiej wydajności, w deklaracji zawarte zostały pozycje dotyczące ww. zwolnienia. Dodatkowo, w związku z możliwością odliczenia na podstawie art. 10a ustawy 19% skumulowanej straty podatkowej dodano pozycje umożliwiające odliczenie ww. straty od podatku. Wzory deklaracji zawierają również pouczenie podatnika oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca złożenia deklaracji.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ze względu na pośrednią zmianę przepisu upoważniającego do wydania ww. rozporządzenia dokonaną ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin w sposób uwzględniający wprowadzane opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Uwzględniając obecne terytorialne rozmieszczenie podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od wydobycia miedzi oraz srebra wskazano, w sposób tożsamy z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy i Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu jako właściwych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podatku w zakresie wydobycia miedzi i srebra. Jednocześnie rozszerzone zostały ich uprawnienia o terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej. Uregulowano kwestię właściwości terytorialnej i zasięgu działania izb celnych i urzędów celnych w sprawie podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego. Wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w sprawie podatku od wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej, a także terytorialny zasięg ich działania stanowi załącznik do rozporządzenia. Uregulowano, w sposób tożsamy z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, kwestię dotyczącą wskazania właściwej izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin tj. Izbę Celną w Krakowie.

Może pojawią się nowi podatnicy zainteresowani wydobyciem gazu łupkowego, ale wtedy podnoszony wcześniej argument za zniesieniem opodatkowania straci rację bytu.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *