Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

mops

Opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i konsultowane obecnie rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom zastąpić ma poprzedzające rozporządzenie  w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Przedłożony w projekcie rozporządzenia system pomocy wspierający proces integracji uchodźcy zakłada pomoc pieniężną oraz działania pozafinansowe, które zwłaszcza w pierwszym etapie procesu indywidualnej integracji cudzoziemców będą odgrywały duże znaczenie (praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw w różnych instytucjach, doradztwo prawne, psychologiczne etc.).

Założeniem przyjętym przy określaniu sposobu wspierania cudzoziemców i ich rodzin, w tym wspierania finansowego, jest jego integracja oraz racjonalne wydatkowanie środków przy jednoczesnym monitoringu prowadzonych działań. Na przebieg prowadzonych działań znaczny wpływ ma aktywność własna cudzoziemców i ich rodzin, która prowadzi do ewentualnych modyfikacji planu integracji, uwzględniając uwarunkowania indywidualne.

Zaproponowana w projekcie rozporządzenia gradacja świadczeń adresowanych do cudzoziemców oparta została o skalę ekwiwalentności, tj. 1,0 dla osoby samotnej, 0,7 dla rodziny dwuosobowej, 0,6 dla trzyosobowej, 0,5 dla czteroosobowej i więcej. Bazowa wysokość świadczenia wynosi maksymalnie 1.260 zł jest wysokością określoną ustawą o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach i terminach określonych tą ustawą.  Zakłada się, że przyznawane świadczenia powinny ulegać zmniejszaniu w okresie kolejnych 6 miesięcy realizacji planu integracji. Pomoc udzielana w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy (w sposób nieprzerwany) podzielona została na zasiłek pieniężny (pokrycie kosztów utrzymania, w tym wydatków mieszkaniowych) oraz pomoc obejmującą opłaty za kursy nauki języka polskiego.

Pomoc adresowana do cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz ich rodzin wynikająca z projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych. Ze względu na fakt, iż świadczenie to jest realizowane w systemie pomocy społecznej już od roku 2000, w budżetach wojewodów są rokrocznie planowane środki finansowe na realizację tego zadania. Jednak zgodnie z wyliczeniem, w przeciągu 10 lat pomoc cudzoziemcom obciąży budżet państwa na sumę 22 mln zł.

Dla porównania świadczenie pieniężne z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi nie więcej niż 542 zł, może wynieść maksymalnie 529 zł – daje to rzeczywisty dochód od 529 zł do 1073 zł. Pomocy samotnemu uchodźcy udziela się w wysokości 1260 zł kwoty bazowej. Niemniej należy podkreślić, że wsparcie udzielane cudzoziemcom ma charakter wybitnie czasowy.

Zobacz także:

– ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)

– rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366);

– ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004).

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *